ردیف

پزشک

تخصص

تاریخ  و ساعت حضور

1

دکترفرخنده بابایی

متخصص  اطفال

شنبه تا پنجشنبه8-11

2

دکتر سمیه جنانی

فوق تخصص گوارش اطفال

شنبه ، یکشنبه صبح-دوشنبه-چهارشنبه 14

 

3

دکترعلیرضا طارمیها

فوق تخصص عفونی  اطفال

شنبهدوشنبه 

4

دکترپیرزاده

فوق تخصص مغز و اعصاب 

یکشنبه ، جهارشنبه صبح

5

دکترحسین فرشاد مقدم

فوق تخصص مغز و اعصاب

یکشنبه ، سه شنبه 17

6

دکتر مهدی علیزاده

فوق تخصص عفونی اطفال 

یکشنبه ،دوشنبه ، چهار شنبه 14

7

دکتر لیلا قاسمی هشترودی

فوق تخص روماتولوژی اطفال

شنبه ،دوشنبه ، چهار شنبه 14

8

دکتر سید محمد فتحی

فوق تخصص آسم وآلژی

دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه صبح

9

دکتر مینا فرشید گهر

فوق تخصص قلب اطفال

دوشنبه ، چهارشنبه صبح و عصر

10

دکتر احمد قاسم پور گلی

فوق تخصص قلب اطفال

یکشنبه ،  14

11

دکتر محمد غفاری چراتی فوق تخصص عفونی اطفال شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه سه شنبه17
12 دکتر پرویز ایازی فوق تخصص عفونی اطفال  
13 دکتر مجید وفایی تملی فوق تخصص خون وآنکولوژی یکشنبه ، سه شنبه 16:30
14 دکتر بهزاد محمد حسینی متخصص نوزادان و کودکان شنبه ،یکشنبه ، دوشنبه ،سه شنبه 13
15 دکتر محمود وندایی متخصص نوزادان و کودکان شنه الی  پنج شنبه
16 دکتر محمد رضا ملکی فوق تخصص نوزادن شنبه ، چهار شنبه 14
17 دکتر پوراندوخت غلامیپور فوق تخصص نوزادان شنبه ، چهارشنبه 14
18 دکتر مهدی پروانه فوق تخصص نوزادان  
19 دکتر رضا دلیرانی فوق تخصص کلیه یکشنه
20 دکتر بنفشه آراد فوق تخصص کلیه یکشنبه 15 سه شنبه 10
21 دکتر منوچهر مهرام متخصص نوزادان و کودکان شنبه 14
22 دکتر خاطره خامنه پور متخصص نوزادان و کودکان  
23 دکتر مهری جمشیدی متخصص نوزادان و کودکان  
24 دکتر مسعود رضایی متخصص نوزادان و کودکان  
25 دکتر ابوالفضل قبادی متخصص و جراح گوش و حلقو و بینی شنبه ، چهارشنبه 9
26 دکتر فرشید صفدریان متخصص و جراح گوش و حلقو و بینی  
27 دکتر نقی رحمانی متخصص و جراح گوش و حلقو و بینی  
28 دکتر مهدیس اصفهانی متخصص و جراح گوش و حلقو و بینی یکشنه ، چهارشنبه 15
29 دکتر آرمین اکبری متخصص و جراح گوش و حلقو و بینی  سه شنبه 17
30 دکتر سعید مومنی فر متخصص و جراح گوش و حلقو و بینی شنبه ، دوشنبه 14
31 دکتر شبنم جلیل القدر    
32 دکتر ملیحه روزبخش فوق تخصص اعصاب روان اطفال و نوجوانان

شنبه،دوشنبه 14 - یکشنبه،دوشنبه 9

33 دکتر مهشید خزائی متخصص اعصاب و روان دوشنبه ،  چهارشنبه 9
34 دکتر سعید طرلان جراح کودکان  
35 دکتر سارا الهی متخصص کودکان  
36 دکتر پری سادات حاج سید جوادی  فوق تخصص روانپزشکی  یکشنبه ، سه شنبه 18
37 دکتر سید مهدی نظری هاشمی فوق تخصص جراحی کودکان شنبه ، یکشنبه صبح و عصر
38 دکتر سارا باقری متخصص کودکان یکشنبه الی پنجشنبه صبح و عصر

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0