ارزش ها ی مرکز آموزشی درمانی قدس

»» نهادینه کردن ارزش های الهی و انسانی

»» رشد و تعالی سازمانی

»» کسب نتیجه مطلوب عملکرد در راستای فرایند محوری

»» رعایت منشور حقوق بیماران و کارکنان

»» تعهد و وجدان کاری »» پاسخگویی


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0