نام و نام خانوادگی : معصومه شکارسرایی

سمت : مسئول تغذیه

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : تغذیه

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 391

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 


 • 1. کسب دستورالعمل وخطی مشی لازم ازسرپرست مربوطه
 • 2. تهیه وتنظیم برنامه‌های هفتگی،ماهیانه وفصلی برای تهیه وسرویس غذا
 • 3. نظارت وسرپرستی برعملکردونحوه برخوردوآموزش کارکنان تحت سرپرستی
 • 4. شرکت درکمیته‌های مرتبط بیمارستانی
 • 5. ارائه آماروگزارش به مقام مافوق
 • 6. پیگیری امورمربوط به واحد(تاسیساتی،تعمیراتی،نظافت واحدو...)
 • 7. تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل ومحاسبه ساعت اضافه کار،طرح مشارکت ماهیانه کارکنان باهماهنگی واحدهای ذیربط
 • 8. ارزشیابی سالیانه کارکنان، تقسیم کاربین پرسنل درصورت مرخصی کارکنان وجایگزینی وتامین نیرودرواحد
 • 9. بررسی وضعیت موجوددرواحدتحت نظارت به منظورتعیین مشکلات مرتبط باارائه خدمات وکیفیت آن
 • 10. برنامه‌ریزی درجهت اجرای استانداردها
 • 11. برنامه‌ریزی آموزش وآگاه‌سازی کارکنان جدیدالورودبه مقررات اداری، استانداردهاوشناخت کامل نسبت به واحد
 • 12. هماهنگی تشکیل جلسات گروهی وجلب مشارکت کارکنان درجهت حل مشکلات واحدمربوطه بانظارت مقام مافوق
 • 13. برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحدمربوطه وسایرواحدها
 • 14. شرکت درجلسات مدیران وارائه نیازهای کارکنان واحدمربوطه ومشکلات واحدوپیشنهادجهت بهبودوضعیت
 • 15. ثبت گزارش کلیه امورواحدمربوطه به مسئولین ذیربط (شامل درخواستها، وقایع غیرمترقبه، حوادث، کمبودهاونقایص و...)
 • 16. انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0