نام و نام خانوادگی

سمت : مسئول بخش

مدرک تحصیلی : فوق تخصص

رشته تحصیلی : گوارش کودکان

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 231

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : اعظم مرادی

سمت : سرپرست بخش آندوسکوپی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : پرستاری

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 231

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0