نام و نام خانوادگی : ابوالفضل شیخلری

سمت : مدیر امور اداری

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : علوم تربیتی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 351

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0