سیاست های اصلی مرکز آموزشی درمانی قدس :

ارتقاء کمی و کیفی خدمات سلامت

افزایش هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در بیمارستان

استقرار میز خدمت حضوری و الکترونیک

استقرار استاندارهاي اعتباربخشي ملي در تمام سطوح فعاليت هاي بيمارستان

ارتقاء سيستم پاسخگویی به شکایات بيماران و رسيدگي به شكايات در اسرع وقت

توسعه آموزش كاهش ميزان مرگ و مير كودكان

ارتقاء استانداردهاي مديريت خطا

ارتقاي توانمندي كاركنان

خريد دارويي طبق فارماكوپه دارويي بيمارستان

ارتقاء ایمنی در ارائه خدمات در مواقع بحران

تجويز و مصرف منطقي آنتي بيوتيك ها

افزايش رضايتمندي بیماران و گیرندگان خدمت

نوسازی و بهسازی فضای اقامتی بیماران

مديريت هزينه و درآمد

بهبود مديريت نگهداشت

استقرار برنامه هاي مديريت سبز در بيمارستان


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0