نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تلفن تماس داخلی و مستقیم

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0