نام و نام خانوادگی : مریم کاظم خانلو

سمت : مسئول بخش

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : پرستاری

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 514

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : اعظم نجفی پور

سمت : منشی یخش

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : پرستاری

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 514

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0