نام و نام خانوادگی : مریم کاظم خانلوmaryam kazem khanlu.jpg

سمت : مسئول بخش

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : پرستاری

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 514

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : اعظم نجفی پور

سمت : منشی یخش

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : پرستاری

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 514

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 


شرح وظایف سرپرستار بخش

 • 1. کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه
 • 2. بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط به ارائه خدما و کیفیت مراقبت
 • 3. برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
 • 4. تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف
 • 5. تعیین وظایف کارکنان تحت نظار (تقسیم کار)
 • 6. کسب خط مشی و دستورالمعل های لازم از سرپرست مربوطه
 • 7. بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
 • 8. تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان
 • 9. برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
 • 10. تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف
 • 11. تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)
 • 12. برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار در هر شیفت بر بالین بیمار
 • 13. برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمتهای مرکز.
 • 14. پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات و تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیشگیری جهت تامین آن
 • 15. برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری و تحویل تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری
 • 16. برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت
 • 17. سازماندهی
 • 18. تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه
 • 19. توجه به نیازهای کارکنان ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
 • 20. ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها
 • 21. شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان، بیماران و پیشنهادات جهت بهبود وضعیت
 • 22. همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم
 • 23. ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط شامل: درخواستها. وقایع غیر مترقبه. حوادث. کمبودها. نقایص نیازها.
 • 24. مشارکت و همکاری در برنامه های آموزشی ضمن خدمت، بازآموزی کارکنان
 • 25. مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوطه
 • 26. برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران
 • 27. تکمیل فرم ارزشیابی مصوبه کارکنان پرستاری واحد پرستاری
 • 28. هدایت و رهبری، کنترل نظارت و ارزشیابی
 • 29. کنترل حضور و غیاب پرسنل پرستاری واحد مربوطه
 • 30. ارزشیابی مستمر خدمات ارائه توسط کادر پرستاری از طریق بررسی رضایتمندی بیماران، همکاران، مشاهده چک لیست
 • 31. نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتارهای شغلی و اخلاقی کارکنان
 • 32. ارزشیابی اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان، بیماران، خانواده ها، دانشجویان
 • 33. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

شرح وظایف منشی بخش

 • 1. کسب دستور و برنامه کار روزانه ازمسئول مربوطه
 • 2. دریافت پرونده بیماران پذیرش شده از واحد پذیرش
 • 3. انجام اموراداری و دفتری مربوط پذیرش، بستری، ترخیص بیماران
 • 4. آماده نمودن پرونده بیماران پذیرش شده در بدو ورود بیمار(اضافه نمودن اوراق لازم، قرار دادن پرونده در پوشه مخصوص بخش و درج کامل و دقیق اطلاعات هویتی بیمار در روی تمامی اوراق پرونده وی)
 • 5. مرتب نمودن تابلو اعلانات بخش و کارت مشخصات و نوع بیمه و رژیم بیماران.
 • 6. آماده نمودن پرونده های بیماران برای ویزیت پزشکان.
 • 7. کمک به سرپرستار درمرتب نگه داشتن ایستگاه پرستاری.
 • 8. تکمیل مرتب و منظم دفاتر خاص پذیرش و ترخیص بیماران در بخش
 • 9. آشنا نمودن بیماران تازه وارد با وضعیت بخش و راهنمایی بیماران به اتاق و تخت مربوطه در بدو ورود بیما به پذیرش
 • 10. بررسی روزانه اسم، شماره تخت کارت مشخصات و نوع رژیم غذایی و نوع بیمه بیماران
 • 11. راهنمایی و کمک برای تعویض لباس و تحویل البسه و اشیاء قیمتی بیمار به همراهان وی(طیق ضوابط) در صورت نداشتن همراه تحویل اشیای قیمتی و وسایل بیماران به واحد ذیربط با تهیه صورتجلسه و امضای سرپرستار.
 • 12. تکمیل و اضافه نمودن روزانه کلیه فرم ها و اوراق مورد نیاز بیمار تا زمان ترخیص.
 • 13. کنترل روزانه پرونده بیمار و الصاق برگ های رسیده از واحدهای آزمایشگاه، رادیولوژی، پاتولوژی و ... در پرونده بیمار.
 • 14. تهیه روزانه آمار بیماران و ارائه آن برای امور تغذیه، البسه و ... به واحدهای مربوطه و نظارت بر نحوه توزیع غذا، البسه و ... در بخش
 • 15. انجام هماهنگی و گرفتن نوبت برای بیماران بستری جهت آزمایشگاه، رادیوگرافی ها، مشاوره و ... در داخل مراکز درمانی.
 • 16. جمع آوری و آماده نمودن پرونده بیماران ترخیص شده
 • 17. مرتب نمودن اوراق پرونده، ثبت در دفتر ترخیص و تحویل دقیق، کامل و روزانه آنها به واحد حسابرسی یا حسابداری.
 • 18. همکاری با سرپرستار بخش برای تنظیم درخواست ها و تحویل ملزومات مصرفی بخش و بررسی کامل پرونده و تنظیم صورت ریز لوازم مصرفی، داروها، آزمایشات انجام شده و یا رادیولوژی تهیه شده در طول مدت درمان.
 • 19. پیگیری پرونده بیماران تا پایان کامل مراحل ترخیص و تسویه حساب پرونده.
 • 20. کنترل و دریافت برگ خروج از بخش (نسخه دوم برگ ترخیص) و سپس خروج بیمار از بخش
 • 21. تحویل کلیشه های رادیولوژی و کپی برگ خلاصه پرونده در صورت درخواست به بیمار در زمان ترخیص
 • 22. کنترل منظم اوراق و دفاتر مصرفی بخش و درخواست به موقع آنها از انبار مرکز.
 • 23. پاسخگویی به تلفن های بخش و انجام راهنمایی های لازم.
 • 24. انجام همکاری و راهنمایی بیماران و همراهان آنها در خصوص مسایل پذیرش، ترخیص، ملاقات و ...
 • 25. آشنایی با سیستم مکانیزه و دادن اطلاعات مورد نیاز بیماران به کامپیوتر
 • 26. تهیه و تنظیم و ارائه آمار روزانه بیماران شامل تعداد بیمار بستری، پذیرش شده، ترخیص شده، فوتی، اعزامی یا انتقالی (به بخش های دیگر یا بیمارستان دیگر) و ارائه آنها در ابتدای شیفت همه روزه.
 • 27. انجام سایر امور محوله از طرف مسئول مستقیم مافوق

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0