نام و نام خانوادگی : ثریا قزوینی  خانم قزوینی.jpg

                                          

سمت : کارگزین

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مدیریت

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 251

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : امیر حسین صیادی

سمت : کارگزین

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مدیریت دولتی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 203

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 


 • تهیه پیش نویس‌های کارگزینی ازقبیل پیش نویس احکام انتقال،ترمیم حقوق،مرخصی،معذوریت،ترفیع ،اضافه کارونظیرآن بااطلاع مقام مافوق وبارعایت قوانین ومقررات مربوط
 • انجام امورمربوط به کارکنانی که به نحوی ازسیستم اداری خارج می‌گردند(پایان طرح خدمت،بازنشستگی و...)
 • انجام امورمربوط به تعاون،بیمه ورفاه کارمندان
 • برنامه‌ریزی وتمشیت وسرپرستی امورمختلف کارگزینی
 • اجرای خط مشی تعیین شده واتخاذتدابیرلازم به منظورحسن انجام هدفهای موردنظر
 • تهیه ضوابط ودستورالعمل‌های لازم
 • شرکت درجلسات مختلف برحسب نیاز
 • پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع واقدام درموردتامین این احتیاجات
 • مطالعه قوانین ومقررات استخدامی واظهارنظردرموردنحوه اجرای قوانین ومقررات موردعمل
 • تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 • تهیه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق پیگیری وصدوراحکام ماموریت اداری کارکنان
 • انجام امورمربوط به صدورگواهیهای طرح مشارکت،اضافه کار،کشیک ایام تعطیل وغیره کارکنان
 • پیگیری اموررفاهی کارکنان ازقبیل بن لباس،بن غیرنقدی،معرفی به بانک جهت دریافت وام وغیره
 • نظارت برانجام امورمربوط به حضوروغیاب وگواهی انجام کارماهیانه کارکنان
 • پیگیری وانجام مکاتبات لازم درموردکارکنانیکه تعجیل درخروج ویاتاخیردروروددارند
 • صدورابلاغ تعیین محل خدمت واعلام تاریخ شروع به کاربه مراجع ذیربط
 • شرکت درجلسات وکارگاههای آموزشی به منظورارتقای دانش ومهارتهای فردی
 • ثبت فعالیتهای روزانه دردفترگزارش،تهیه وتنظیم گزارش ماهیانه فعالیتهاجهت ارائه به مقام مافوق
 • انجام مطالعات لازم درمواردی ازقبیل آموزش،طبقه بندی مشاغل،قوانین ومقررات استخدامی و...
 • تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولین مربوطه همکاری درامرآموزش،پژوهش وامورتحقیقاتی درزمینه شغلی انجام سایرامورمحوله طبق دستورمافوق

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0