نام و نام خانوادگی : زهرا کاظمی

سمت : مسئول گفتار درمانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : گفتار درمانی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 236

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0