نام و نام خانوادگي : الهه منتظری

سمت : مسئول دبیرخانه

مدرک تحصيلي : دیپلم

رشته تحصيلي

تلفن تماس داخلي و مستقيم : 243

نمابر: 33344088

آدرس : قزوين بلوار شهيد بهشتي ابتداي فلسطين شرقي ميدان قدس مرکز آموزشي درماني قدس

 


  • ثبت مشخصات وجریان نامه ‌های وارده وصادره وموضوع وشماره آنها در دفاترمربوطه
  • تفکیک وتوزیع نامه‌ها برای ارجاع به واحداقدام کننده وپیگیری آنها
  • تهیه وتنظیم گزارشات موردنیازجهت ارائه به مقام مافوق
  • دریافت واعلام وصول نامه‌هایی که ازادارات وسایرواحدهابه مرکزارسال می‌گردد
  • پیگیری انجام امورمربوط به صدورمکاتبات پزشک قانونی وسایر ارگانها باهماهنگی واحدپذیرش ومدارک پزشکی بیمارستان ومسئولین مربوطه
  • انجام سایرامورمحوله طبق نظرمافوق

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0