چشم انداز مرکزآموزشی درمانی قدس

ما برآنیم تا با استعانت از خداوند متعال و با قدرت ایمان، وجدان کاری و دانش و تجربه کارکنان به سوی دستیابی به برترین جایگاه در ارائه خدمات آموزشی، درمانی و پژوهش های علمی در سطح منطقه به عنوان برترین بیمارستان کودکان شناخته شویم.


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0