نام و نام خانوادگی : محمد مهدوی تبار

سمت : مسئول اموال

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 311

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 


 • 1. پیگیری و هماهنگی اختصاص شماره و نصب برچسب اموالی به اموال ابتیاع شده توسط سازمان
 • 2. ثبت کامل مشخصات اموال در دفاتر طبق مقررات
 • 3. تهیه و تنظیم صورت حساب اموال اسقاط و مازاد و ارسال آن به ذیحسابی
 • 4. تهیه و تنظیم صورت حساب‌های اموال خریداری شده در شش ماهه اول و دوم هر سال و تحویل آن به واحد مربوطه
 • 5. پیگیری و هماهنگی صدور مجوز خروج اموال با ذکر مشخصات کامل و ثبت آن در دفاتر مربوطه حسب نیاز
 • 6. تحویل اموال به متقاضی و دریافت رسید مربوطه بر اساس مقررات و دستورالعمل های مربوطه
 • 7. پیگیری و هماهنگی تهیه و الصاق یک نسخه از فهرست اموال تحویل شده در هر اتاق
 • 8. تهیه و تظیم صورت اموال سرقتی، مفقودی و ارسال آن برای واحدها و مسئولین مربوطه
 • 9. مطابقت اجناس موجود با لیست اموال تحویل داده شده به افراد و واحد ها
 • 10. تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارائه به واحدهای ذیربط
 • 11. تطبیق صورت ریز اموال ثبت شده در دفاتر اموال با دفاتر مالی واحدها
 • 12. تهیه و تنظیم دفتر اموال دولتی 13. رسیدگی و تطبیق صورت حسابهای رسیده از واحدهای مربوط با فرمهای اموالی به منظور کنترل صحت مندرجات 14. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0