نام و نام خانوادگي : وحیده عباسی

سمت : مسئول اسناد

مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي : کارشناسی مدارک پزشکی

تلفن تماس داخلي و مستقيم : 343

آدرس : قزوين بلوار شهيد بهشتي ابتداي فلسطين شرقي ميدان قدس مرکز آموزشي درماني قدس

 

 

 

نام و نام خانوادگي : زهرا ذوالقدر

سمت : متصدی اسناد

مدرک تحصيلي : کارشناسی

رشته تحصيلي

تلفن تماس داخلي و مستقيم : 389

آدرس : قزوين بلوار شهيد بهشتي ابتداي فلسطين شرقي ميدان قدس مرکز آموزشي درماني قدس

 

 

 

نام و نام خانوادگي : زهرا احمدی

سمت : متصدی اسناد

مدرک تحصيلي : کارشناسی

رشته تحصيلي

تلفن تماس داخلي و مستقيم : 389

آدرس : قزوين بلوار شهيد بهشتي ابتداي فلسطين شرقي ميدان قدس مرکز آموزشي درماني قدس

 

 

 

نام و نام خانوادگي

سمت : متصدی اسناد

مدرک تحصيلي : دیپلم

رشته تحصيلي

تلفن تماس داخلي و مستقيم :389

آدرس : قزوين بلوار شهيد بهشتي ابتداي فلسطين شرقي ميدان قدس مرکز آموزشي درماني قدس

 


  • اخذ مطالبات بیمارستان از سازمانهای بیمه گر ومحاسبه پزشکان شاغل در بیمارستان که در این راستا این واحد هر ماهه اقدام به انجام امورات زیر می نماید.
  • اخذ پرونده های بستری و سرپایی ترخیص شده از واحد ترخیص و کلیه نسخ بیمه ای پاراکلینیکی
  • تفکیک پرونده ها بر اساس بستری و سرپایی و نوع بیمه
  • تهیه صورتحساب بیمه مربوط به هر پرونده و تحویل آنها به کارشناس بیمه مستقر در بیمارستان جهت تائید
  • رفع اشکالات که از طرف کارشناس اعلام شده است
  • محاسبه کارانه پزشکان بر اساس پرونده های اخذ شده از واحد ترخیص
  • تهیه اسناد مربوط به پرونده های بستری و سرپایی و خدمات پاراکلینکی ارائه شده و تحویل آنها به سازمانهای بیمه گر
  • دریافت لیست کسورات از سازمانهای بیمه گر و اقدام جهت رفع مشکلات مربوطه
  • دریافت نرخ جدید خدمات درمانی اعم از بستری و سرپایی و پاراکلینکی و اعمال آن با همکاری واحد IT در سیستم HIS

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0