نام و نام خانوادگي : فرزانه اعتصام

سمت

مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي

تلفن تماس داخلي و مستقيم

آدرس : قزوين بلوار شهيد بهشتي ابتداي فلسطين شرقي ميدان قدس مرکز آموزشي درماني قدس

 

 

 

نام و نام خانوادگي

سمت

مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي

تلفن تماس داخلي و مستقيم

آدرس : قزوين بلوار شهيد بهشتي ابتداي فلسطين شرقي ميدان قدس مرکز آموزشي درماني قدس

 

 

 

نام و نام خانوادگي

سمت

مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي

تلفن تماس داخلي و مستقيم

آدرس : قزوين بلوار شهيد بهشتي ابتداي فلسطين شرقي ميدان قدس مرکز آموزشي درماني قدس

 


 • 1. تفکیک وتنظیم پرونده های تحویلگرفته شده ازحسابداری ترخیص
 • 2. تفکیک پرونده ها براساس شماره جدید یا قدیم
 • 3. پوشه کردن پرونده ها با شماره جدید
 • 4. الصاق گزارش آزمایشگاه- رادیولوژی- پاتولوژی در پرونده بیماران
 • 5. انجام امور بایگانی پرونده ها براساس روش استاندارد تعیین شده
 • 6. پاسخگویی و همکاری باپزشکان- محققان و دانشجویان مراجعه کننده به واحد جهت امور تحقیقاتی و آموزش
 • 7. بایگانی پرونده های اورژانس و سرپایی
 • 8. بایگانی کارت ایندکس بیماران در فایلهای مخصوص
 • 9. گرفتن نقص پرونده هاوارسال پرونده های دارای نقص به بخشهای مربوطه جهت رفع نقص
 • 10. ثبت ورود و خروج پرونده ها در واحد
 • 11. تشکیل پرونده سفید برای بیماران بستری- سرپایی یا اورژانس
 • 12. تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق
 • 13. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0