نام و نام خانوادگی : رمضان یوسفی

سمت : متصدی انبار

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 311

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 


 • 1. تحویل گرفتن اجناس خریداری شده و مورد نیاز سازمان و رسیدگی طبق اسناد و مدارک
 • 2. خرید
 • 3. صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن کالا
 • 4. صدر و حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا
 • 5. صدور حواله مرجوعی،برگشت از خرید و سایر فرم های مشابه
 • 6. مراقبت و نگهداری کالاها ازسرقت،صدمه،حادثه و غیره
 • 7. صدور برگ درخواست خرید کال اد رصورت لزوم
 • 8. ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادره در دفاتر و کارتهای انبار
 • 9. طبقهبندی،تنظیم و کدگذاری کالا و اجناس
 • 10. ارائه گزارشات لازم به مقامات ذیربط
 • 11. بایگانی اسنادومدارک مربوط به انباروتهیه کارت برای هریک ازاقلام انبار
 • 12. آشنایی بااصول وروشهای نوین انبارداری جهت برخورداری ازسیستم انبارداری کاراوبه روز
 • 13. لیست برداری وآمارگیری اموال موجود در واحد

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0