نام و نام خانوادگی : زهرا روغنی

سمت : مسئول تجهیزات پزشکی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی بیوالکتریک

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 345 - 33344158

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

شرح وظاف : نظارت بر تعمیرات تجهیزات پزشکی

نظارت بر تامین تجهیزات و لوازم پزشکی

نظارت بر کنترل کیفیت سالیانه تجهیزات پزشکی

نظارت بر اسقاط و انبارش تجهیزات

برگزاری دو.ره های آموزشی تجهیزات پزشکی  جهت کاربران

انجام نگهداری پیشگیرانه و بازدیدهای دوره ای از تجهیزات پزشکی بخش ها

تهیه و بروز رسانی شناسنامه تجهیزات پزشکی مرکز

 6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0