نام و نام خانوادگی : محمد حسین خوئینی ها

سمت : مسئول آزمایشگاه

مدرک تحصیلی : دکتر متخصص

رشته تحصیلی : پاتولوژی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 383

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : حمیرا صفاری زاده

سمت : سوپروایزر آزمایشگاه

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : آزمایشگاه

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 393

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0