نام و نام خانوادگی : ثریا نیلی

سمت : مسئول شنوایی سنجی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : شنوایی سنجی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 238

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : نصرت اله مصلی

سمت : شنوایی سنجی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : شنوایی سنجی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 238

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0