نام و نام خانوادگی : مسعود حبیبی

سمت : عامل مدیریت مالی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : حسابداری

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 344

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : سودابه دوست محمدی

سمت : حسابدار

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : حسابداری

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 257

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : مرضیه شکونا

سمت : حسابدار

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 249

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : مصطفی صفدری

سمت : حسابدار

مدرک تحصیلی : کارشناسی 

رشته تحصیلی : حسابداری

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 257

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 


 • 1. بررسی و تایید اسناد حسابداری و ارائه تراز آ‍مایشی ماهانه
 • 2. بررسی و تایید کلیه پرداخت ها با توجه به آیین نامه ها ومجوزهای مربوطه
 • 3. نظارت بر بستن حسابهای پایان سال
 • 4. تهیه صورتهای مالی
 • 5. بررسی و تایید اعلامیه بدهکار وبستانکار صادره توسط بانک
 • 6. اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه صورتها و اطلاعات مورد لزوم حسابرسان و بازرسان قانونی وجوابگویی به آنان
 • 7. نظارت مستمر بر نحوه عمل هریک از کارکنان واحد حسابداری و حصول اطمبنان نسبت به صحت انجام امور بر اساس شرح وظایف تعیین شده
 • 8. پیشنهاد کلاسهای آموزشی به منظور آموزش کارکنان امور مالی
 • 9. اتخاذ ترتیبات مقتضی جهت پرداخت به موقع تعهدات شبکه
 • 10. همکاری و تشریک مساعی با مدیریت امورمالی در جهت بهبود روشها و سیستم های مالی
 • 11. ارائه پیشنهاد به مدیر امور مالی در خصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد مربوطه
 • 12. پیشنهاد ایجاد ، حذف یا تغییر در حسابهای مالی به مدیر امور مالی
 • 13. نظارت بر نگهداری مناسب اسناد ، دفاتر ومدارک و پرونده های مالی

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0