نام و نام خانوادگی : فاطمه مافی

سمت : مسئول تلفنخانه

مدرک تحصیلی : دیپلم

رشته تحصیلی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 0 - 200

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : رقیه کوساری

سمت : مسئول تلفنخانه

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 0 - 200

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : زینب طایفه حسینی

سمت : مسئول تلفنخانه

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 0 - 200

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

نام ونام خانوادگی : صدیقه احمدی

سمت : مسئول تلفنخانه

رشته تحصیلی :

تلفن تماس : 0-200

 

 

 


  • 1- بر قراری ارتباط تلفنی داخلی بین کارکنان واحد مربوطه و پاسخگویی به مراجعات تلفنی افراد
  • 2- بر قراری ارتباط تلفنی بین کارکنان واحد مربوطه با کارکنان سایر مؤسسات و سازمانهای داخلی و خارج شهر،طبق مقررات و دستور مافوق
  • 3- نظارت مداوم بردستگاه های مرکزی تلفن و خطوط تلفنی تحت نظر و گزارش به موقع تعمیرات مورد نیاز
  • 4- حفظ و نگهداری دستگاه تلفن و پاسخگویی به موقع مکالمات
  • 5- عدم ترک مخابرات و درصورت ترک تعیین جایگزین جهت جلوگیری از بروز مشکلات
  • 6- اعلام به موقع کارکنان ، پزشکان و اعضاء تیم احیاء
  • 7- رعایت و حفظ شئونات اخلاقی در مکالمات تلفنی
  • 8- جلوگیری از اشغال بودن تلفن در طولانی مدت
  • 9- انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0