نام و نام خانوادگی : محمدرضا آقاخانی

سمت : مسئول واحد تاسیسات

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : مکانیک

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 250

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت : تکنسین تاسیسات

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 250

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت : تکنسین تاسیسات

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 250

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت : تکنسین تاسیسات

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 250

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی : تکنسین تاسیسات

رشته تحصیلی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 250

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 


 • کمک درتعمیر تهویه و حرارت مرکزی
 • کمک در بهرهبرداری از دستگاه های تهویه و تعمیرات جزئی دستگاه های تهویه و فنکوئل و هوارسان
 • بهرهبرداری و نگهداری سیستم های مختلف تاسیساتی و آب رسانی و تهویه مطبوع
 • تعمیر پمپ و دستگاه ها و تعویض لوله دیگ های بخار تعمیرفنکوئل ها و هوارسانی
 • انجام امور عایق بندی لوله و لوله کشی نصب موتورهای آب و برق و مخازن و محاسبه ظرفیت و بازده آنها
 • گاز رسانی به شبکه و خروج آن برحسب نیاز
 • سرپرستی و انجام تعمیرات فصلی
 • نگهداری وسایل تاسیساتی تهویه و تبرید
 • انجام امور فنی مربوط به نگهداری از ساختمان ها و تاسیسات مرکزی از قبیل: آب،برق،تلفن،گاز،فاضلاب،آسانسور،تهویه مطبوع،فنکوئل وهوارسان
 • نظارت برکارگاه های تعمیراتی یا نوسازی تاسیساتی
 • تعمیرشبکه های برق فشار قوی و ضعیف،ترانسفورماتورها و اگزوزفنها
 • پیاده کردن طرح روشنایی ساختمان تعمیرات جاری و تعویض قطعات اصلی مربوط به دستگاه های برقی و دستگاه برقی سردکننده
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0