نام و نام خانوادگی : پریسا علیپور

سمت : مسئول بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : اتاق عمل

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 296

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 


 • تدوین برنامه استراتژیک با همکاري مدیران میانی
 • همکاري با واحد ها در نوشتن برنامه عملیاتی
 • تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان
 • تدوین گزارش سالیانه از نیاز هاي آموزشی کارکنان
 • طراحی و پایش و اجراي برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشارکت مدیران
 • تدوین و اجراي خط مشی هاي دستیابی به حقوق گیرنده گان خدمت
 • برقراري تعامل مناسب و رعایت سلسله مراتب اداري
 • دریافت فرمهاي محصولات نامنطبق از واحد ها و بررسی آن ها
 • نوشتن عدم انطباق در دفاتر مخصوص و فرم هاي مربوطه
 • توزیع عدم انطباق ها و پیگیري نتایج آن توزیع فرم هاي داده هاي شاخصها به بخشها و پیگیري نتایج ان ها
 • تجزیه و تحلیل فرم هاي طرح ارتقاء کیفیت خدمات سرپایی و ارسال آن به کمیته رهبري
 • تجزیه و تحلیل فرم هاي طرح تکریم ارباب رجوع و ارسال نتایج ان به کمیته رهبري
 • تجزیه و تحلیل فرم هاي رضایت شخصی بیماران و ارسال نتایج ان به کمیته رهبري

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0