نام و نام خانوادگی : شبنم جلیل القدر

سمت : معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان قدس

مدرک تحصیلی : متخصص کودکان وفلوشیپ اختلالات خواب

رشته تحصیلی : کودکان وفلوشیپ اختلالات خواب

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 02833334807-10 داخلی 247

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

Name: Shabnam

Sure Name: Jalilolghadr

Present Position: Associate Professor

Address: Qazvin University of Medical  Sciences

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : ندا اسمائیل زاده ها

سمت : مسئول اجرایی تحقیقات

مدرک تحصیلی : پزشک عمومی

رشته تحصیلی : پزشکی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 342 - 33328709

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : تینا بختیاری

سمت : پژوهشگر

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : پژوهش

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 342 - 33328709

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : سمیه احمدی گورجی

سمت : پژوهشگر

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : پژوهش

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 342 - 33328709

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0