نام و نام خانوادگی : مهری طاهری

سمت : مسئول آموزش

مدرک تحصیلی : دیپلم

رشته تحصیلی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 232

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : زهره خانزادگان

سمت : متصدی امور دفتری

مدرک تحصیلی : دیپلم

رشته تحصیلی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 232

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 


 • 1. بررسی وشناخت نیازهای آموزشی باهماهنگی مسئولین واحدهاجهت کارکنان
 • 2. انجام اقدامات لازم درزمینه پذیرش شرکت کنندگان دردوره‌های آموزشی واخذمجوزازدانشگاه وصدورگواهینامه پس از پایان هردوره
 • 3. ایجادارتباط بامراکزآموزشی،دانشکده‌هادرزمینه مسائل آموزشی کارکنان
 • 4. دریافت آخرین دستورالعملهادرخصوص ارزشیابی،طرح تبیین و...کارکنان،آموزش واطلاع رسانی به مسئولین مربوطه درواحدها 5. پیگیری تهیه وتکثیرفرمهای ارزشیابی کارکنان وکنترل نهایی آن پس ازتکمیل فرم توسط مسئولین واحدها
 • 6. پیگیری لازم درجهت تسریع درانجام امورارزشیابی سالیانه کارکنان
 • 7. گروه‌بندی کارکنان براساس امتیازکسب شده درارزشیابی واعلام امتیازات کسب شده کارکنان به واحدکارگزینی جهت صدوراحکام حقوقی
 • 8. تشکیل پرونده آموزشی جهت کارکنان وبایگانی سوابق آموزشی ایشان
 • 9. پاسخگویی به مکالمات تلفنی ومراجعین به صورت حضوری درجهت رفع مشکلات اداری کارکنان
 • 10. تهیه آمارواطلاعات موردنیازپرسنلی ازطریق رایانه جهت گزارش به مافوق
 • 11. برنامه‌ریزی درزمینه‌ انتخاب ودعوت ازاستان ومربیان وتهیه جدول زمانبندی دوره‌های مختلف
 • 12. شرکت درجلسات وکارگاههای آموزشی به منظورارتقای دانش ومهارتهای فردی
 • 13. ثبت فعالیتهای روزانه دردفترگزارش وتهیه وتنظیم گزارش ماهیانه جهت ارائه به مقام مافوق
 • 14. انجام مطالعات لازم درمواردی ازقبیل آموزش،طبقه‌بندی مشاغل،قوانین ومقررات استخدامی وغیره
 • 15. تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولین مربوطه
 • 16. همکاری درامرآموزش،پژوهش وامورتحقیقاتی درزمینه شغلی
 • 17. انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0